vn.

to study, to read with pleasure.

ն.

Ընթեռնուլ, կամ պարապել յընթերցմունս.

Յորժամ այսպիսիս ընթերցասիրեմք իմաստութեան ճառս. (Խոր. ՟Ա. 2։)