vn.

to read.

Other definitions containing this entry

Ընթերցանիմ

cf. Ընթերցանեմ.


Voir tout

cf. ԸՆԹԵՌՆՈՒԼ.

Ընթերցանել ի մատենին զպատգամս տեառն. (Երեմ. ՟Լ՟Զ. 8։)

Ընթերցանի. (Վրդն. սղ.։)

Առնել ընթերցանելեացն զբօսանս. այսինքն կամեցողացն ընթեռնուլ, ըստ յն. (՟Բ. Մակ. ՟Բ. 26։)