vn.

to be dragged along the ground, to be fastened to the ground.

ձ.

Ստորաքարշ՝ գետնաքարշ լինել. յերկրաւորս թարթափիլ.

Կերակրոյ խոզիցն բաղձացաք, ընդվայրաքարշեցաք, աղտեղացաք. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Զառ ի մեղաց ապականեալ (զոգի) եւ զընդվայրաքարշեալն ապաշխարութեամբն վերստին նորագործէ. (Բրս. ապաշխ.։)