adj.

cf. Ընդունայնաբան;

s.

magician, enchanter.

adj.

Ընդվայրաբան. ունայնաբան. զրախօս. փճախօս.

Եգիտ անդ արս եւ կանայս ընդ վայրախօսս. (Հ=Յ. նոյ. ՟Լ.։)

Գետնակոչացն արուեստ եւ ընդվայրախօսացն՝ որք յորովայնէ բարբառիցին. (Ոսկ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդվայրախօսութիւն, ութեան

Voir tout