vn.

to penetrate, to pierce, to strike through or pass across;
to insinuate one's self;
to pass through a filter.

չ.

διήκω penetro, pervenio ἑνεργέω ago Ի ներքս ի խորս մտանել. միջամուխ լինել. ներգործել. թափանցել.

Ընդմտանէ ընդ ամենայն վասն յստակութեան. (Իմ. ՟Է. 24։)

Օդոյս այսոյ, որ այժմս ընդմտեալ է յորդիսն ապստամբութեան. (Եփես. ՟Բ. 2։)

Եւ Ընդ իւիք կամ ի ներքոյ իրիք մտանել.

Խնդրէ զայն, որ ընդմտանէ (ընդ լծով), եւ ձգէ. (Սեբեր. ՟Ժ։)