va.

to incorporate, to intermix.

ԸՆԴԽԱՌՆԵԼ ԸՆԴԽԱՌՆԻԼ. որ եւ ԸՆԴԽՌՆԻԼ. Խառնել կամ խառնիլ ընդ միմեանս. եւ Բախիլ.

Ոսկի մանր յայն ընդխառնեալ. (Յհ. կթ.։)

Ընդխառնեցաւ պատերազմն. (՟Գ. Թագ. ՟Ի. 29։)

Ընդխառնեցան ի պատերազմ։ Ընդխռնեցաւ պատերազմն. (Արծր. ՟Գ. 12. 4։)