s.

length, extent, duration;
— կենաց, long life, longevity.

s.

μῆκος longitudo Երկարութիւն. երկայնութիւն ժամանակի.

Ընդերկարութիւն կենաց եւ ամք կենդանութեան յաւելցին քեզ. (Առակ. ՟Գ. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընդերկարութիւն ընդերկարութիւնք
accusatif ընդերկարութիւն ընդերկարութիւնս
génitif ընդերկարութեան ընդերկարութեանց
locatif ընդերկարութեան ընդերկարութիւնս
datif ընդերկարութեան ընդերկարութեանց
ablatif ընդերկարութենէ ընդերկարութեանց
instrumental ընդերկարութեամբ ընդերկարութեամբք