s.

setting, mounting, enchasing, fitting in;
weaving, web, braid, texture.

s.

ԸՆԴԵԼՈՒԶՈՒԱԾ կամ ԸՆԴԵԼՈՒԶԱԾ. ὔφασμα textura Յօրինուած. հիւսուած. (Ել. ՟Ի՟Ը. 17։)