cf. ԸՆԴԵԼ.

Ասաց, առէ՛ք հոգի սուրբ, զի ընդելակս արասցէ զնոսա յընդունելութիւն. (Ոսկ. գծ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդելական

Ընդելակից

Ընդելակցիմ, եցայ

Voir tout