vn.

to grow familiar, to make acquaintance.

Other definitions containing this entry

Ընդելակից

familiar, intimate, bosom, linked or knit together in the closest bonds of friendship, intimately acquainted;
— լինել, cf. ԸՆդելակցիմ.


Voir tout

Ընդել՝ ընտանի՝ մտերիմ ծանօթ գտանիլ.

Ասա՛ ինձ ո՛վ Յովհաննէս, ո՞ւր ընդ Քրիստոսի ընդելակից եղեր. (Եփր. աւետար.։)

Ընդելակցեալ են ընդ միմեանս. (Պիտ.։)