va.

to cover with sand, to bury.

ն.

Ընդ աւազով ծածկել. թաղել ընդ հողով.

Եհար զեգիպտացին, եւ ընդաւազեաց. (Եղիշ. ՟Ե։)

Ծածկաբար զչար վարդապետն սպանեալ ընդաւազեաց. (Կաղանկտ.։)