vn.

to grow stupid, numb, to fall asleep;

fig.

to be benumbed, dulled;
— ի ցրտոյ, to be benumbed with cold, to be frozen, to become torpid;
— աչօք յիմն, to gaze at, to stare at;
— զբաղանօք, to preoccupy one's self, to plunge in, to engulf one's self;
զբաղմակոյտ ոսկերաց նորա ընդարմացոյց, he has benumhed the multitude of his bones.

Other definitions containing this entry

Ցուրտ, ցրտոյ

cold, chill;
— մարդ, cold, frigid, unconcerned, indifferent person;
— ցաւ, piercing cold;
— պատճառք, poverty of argument;
— մահահամբոյր, chill of death;
— սաստիկ, a violent or biting cold;
սոսկալի, խիստ, անտանելի, թափանցող —, horrible, bitter, insupportable, piercing cold;
— է, it is cold;
սարսռացեալ դողալ ի ցրտոյ, to tremble all over with cold, to be benumbed with cold;
պատսպարիլ ի ցրտոյ, to provide against the cold;
վարժիլ ցրտոյ, to be inured to cold;
— առնուլ, to take cold, to catch cold;
դի — յերկիր ընկենուլ, to kill on the spot, to strike, a cold corpse, to the ground;
cf. Ընդարմանամ.


Voir tout

չ.

καταπλήσσω, -ττω, ναρκόω obstupeo, torpeo Զարմանալ յոյժ յոյժ. ապշիլ. թմրիլ, զըմբրիլ. կամ թառամիլ. լուծանիլ. լքանիլ. անզգայանալ. անշարժ մնալ՝ յերեսաց երկիւղի, ցաւոց, թմրեցուցիչ իրաց. փատ կտրիլ.

Լուծան լքան ընդարմացան, ի պարտութիւնս վատթարութեան մատնեցան յԱստուծոյ զօրութենէ անտի. (՟Բ. Մակ. ՟Գ. 24։)

Ընդ պատուհանն խոնարհեալ նայի, եւ կանգնի, մինչեւ ընդարմանայ. (Նեղոս.։)

Բազում սերմանիք ի բազում ամաց ընդարմացեալ կացին ընդ հողով անբոյսք. (Մամբր.։)

Ընդարմացեալն թարախօք վիրացն. (Արշ.։)

Մասն ինչ անդամոց ի յախտէ իմեքէ ընդարմացեալ՝ ոչ զգայ ցաւոց. (Շ. մտթ.։)

Պաղեալ ի ցրտոյ եւ ընդարմացեալ. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Ընդարմացեալ ի տգիտութենէ։ Աչօքն ընդ երեւելի վայելչութիւնս ընդարմանեալ։ Ընդարմացեալ եմք զբաղանօք աշխարհիս. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)

Նարկէն, ընդարմանալ. (Գաղիան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընդարմանամ
դու ընդարմանաս
նա ընդարմանայ
մեք ընդարմանամք
դուք ընդարմանայք
նոքա ընդարմանան
Imparfait
ես ընդարմանայի
դու ընդարմանայիր
նա ընդարմանայր
մեք ընդարմանայաք
դուք ընդարմանայիք
նոքա ընդարմանային
Aoriste
ես ընդարմացայ
դու ընդարմացար
նա ընդարմացաւ
մեք ընդարմացաք
դուք ընդարմացայք
նոքա ընդարմացան
Subjonctif
Présent
ես ընդարմանայցեմ
դու ընդարմանայցես
նա ընդարմանայցէ
մեք ընդարմանայցեմք
դուք ընդարմանայցէք
նոքա ընդարմանայցեն
Aoriste
ես ընդարմացայց
դու ընդարմասցիս
նա ընդարմասցի
մեք ընդարմասցուք
դուք ընդարմասջիք
նոքա ընդարմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդարմանար
դուք մի՛ ընդարմանայք
Impératif
դու ընդարմացի՛ր
դուք ընդարմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդարմասջի՛ր
դուք ընդարմասջի՛ք