Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընգելուզումն ընգելուզմունք
accusatif ընգելուզումն ընգելուզմունս
génitif ընգելուզման ընգելուզմանց
locatif ընգելուզման ընգելուզմունս
datif ընգելուզման ընգելուզմանց
ablatif ընգելուզմանէ ընգելուզմանց
instrumental ընգելուզմամբ ընգելուզմամբք