adj.

contumacious, stubborn, rebellious, ferocious.