va.

to restrain, to bridle, to repress, to tame, to break in.

Other definitions containing this entry

Ըմպահկեմ, եցի

to resist, to growproud, ferocious, to rebel;
cf. Ըմպահկեցուցանեմ.


Voir tout

ԸՄՊԱՀԿԵՄ ԸՄՊԱՀԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἠνιάζω freno Զանսանձն սանձել. նուաճել զապերասանն. պախուրց անցընել, ու խաղցընել ուզածին պէս.

Ի խաղս այպանման ծաղու ըմպահկեն կաճառք կայից վերին հրեշտակացն զվիշապն յօդաւոր ընդ պարզականին. (Նար. մծբ. ( ըստ յոբայ. ՟Խ. ՟Խ՟Ա)։)

Զառաջին յարձակմունսն ոգւոյն ընդ կրուկն դարձուցանէ՝ ըմպահկեցուցեալ նախախնամութեամբ, զի մի՛ գահավէժ լիցի. (Փիլ. լին. ՟Դ. 65։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ըմպահկեցուցանեմ
դու ըմպահկեցուցանես
նա ըմպահկեցուցանէ
մեք ըմպահկեցուցանեմք
դուք ըմպահկեցուցանէք
նոքա ըմպահկեցուցանեն
Imparfait
ես ըմպահկեցուցանեի
դու ըմպահկեցուցանեիր
նա ըմպահկեցուցանէր
մեք ըմպահկեցուցանեաք
դուք ըմպահկեցուցանեիք
նոքա ըմպահկեցուցանեին
Aoriste
ես ըմպահկեցուցի
դու ըմպահկեցուցեր
նա ըմպահկեցոյց
մեք ըմպահկեցուցաք
դուք ըմպահկեցուցէք
նոքա ըմպահկեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ըմպահկեցուցանիցեմ
դու ըմպահկեցուցանիցես
նա ըմպահկեցուցանիցէ
մեք ըմպահկեցուցանիցեմք
դուք ըմպահկեցուցանիցէք
նոքա ըմպահկեցուցանիցեն
Aoriste
ես ըմպահկեցուցից
դու ըմպահկեցուսցես
նա ըմպահկեցուսցէ
մեք ըմպահկեցուսցուք
դուք ըմպահկեցուսցջիք
նոքա ըմպահկեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ըմպահկեցուցաներ
դուք մի՛ ըմպահկեցուցանէք
Impératif
դու ըմպահկեցո՛
դուք ըմպահկեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ըմպահկեցուցանիջիր
դուք ըմպահկեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ըմպահկեցուսջի՛ր
դուք ըմպահկեցուսջի՛ք