adv.

daily, every day, always.

adv.

διαπαντός, καθἐκάστην ἠμέραν per omne tempus, quotidie, semper Յամենայն օր. զամենայն աւուրս. միշտ. հանապազ. ամմէն օր.

Առնէին խրախութիւն զօրհանապազ. (Յոբ. ՟Ա. 4։)

Առաջի իմ զօրհանապազ զոհէին ... դիւաց. (Ես. ՟Կ՟Ե. 3։)

Իսկ զօրհանապազ, (այսինքն) թէ՝ յամենայն օր. (Խոսր.։)

Կամ ὄλην τὴν ἠμέραν tota die Զօրն ողջոյն. բոլոր օրը.

Վասն քո մեռանիմք զօրհանապազ. (Սղ. ՟Խ՟Գ. 22։)