adj.

amusing the army.

adj.

Զուարճացուցիչ զօրու, կամ զօրն ողջոյն. ուրախարար յոյժ.

Ջէքն րախճանագոյն լսի, կամ զօրազուարճ. (զի ասի,) ջէքն այնքան գեղեցիկ էր պսակն. (Երզն. քեր.։)