adj.

stronger.

Other definitions containing this entry

Հզօրապէս

cf. Հզօրագոյնս.


Հզօրեղապէս

cf. Հզօրագոյնս.


Պահանջիմ, եցայ

to be exacted, claimed;
դատաստան —, to be compelled to give account of;
հզօրք հզօրագոյնս պահանջեսցին, the rich shall suffer great torments.


Voir tout

adj.

ἱσχυρότερος, δυνατώτερος fortior, potentior Առաւել զօրաւոր. հզօրագոյն. աւելի ուժով.

Զօրագոյն է քան զիս, քան զմեզ, քան զքեզ.եւ այլն։

Տէր ընկրկեաց ինձ զզօրագոյնսն քան զիս. (Դտ. ՟Ե. 13։)

Առ երկիւղի յաղթեցաւ յայլմէ զօրագունէ քան զնա. (Եզնիկ.։)

adv.

Արիաբար. ուժով, կտրճի պէս.

Զօրագոյն համբերէր տանջանացն. (Ճ. ՟Բ. (որ ի Ճ. ՟Ա. զարիականն)։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հզօրագոյնս

Voir tout