va.

to take away, to deliver.

Իբր Ազատել՝ վախճան առնելով չարեաց. խալըսցընել.

Մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զրաւեցուցանեմ
դու զրաւեցուցանես
նա զրաւեցուցանէ
մեք զրաւեցուցանեմք
դուք զրաւեցուցանէք
նոքա զրաւեցուցանեն
Imparfait
ես զրաւեցուցանեի
դու զրաւեցուցանեիր
նա զրաւեցուցանէր
մեք զրաւեցուցանեաք
դուք զրաւեցուցանեիք
նոքա զրաւեցուցանեին
Aoriste
ես զրաւեցուցի
դու զրաւեցուցեր
նա զրաւեցոյց
մեք զրաւեցուցաք
դուք զրաւեցուցէք
նոքա զրաւեցուցին
Subjonctif
Présent
ես զրաւեցուցանիցեմ
դու զրաւեցուցանիցես
նա զրաւեցուցանիցէ
մեք զրաւեցուցանիցեմք
դուք զրաւեցուցանիցէք
նոքա զրաւեցուցանիցեն
Aoriste
ես զրաւեցուցից
դու զրաւեցուսցես
նա զրաւեցուսցէ
մեք զրաւեցուսցուք
դուք զրաւեցուսցջիք
նոքա զրաւեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զրաւեցուցաներ
դուք մի՛ զրաւեցուցանէք
Impératif
դու զրաւեցո՛
դուք զրաւեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զրաւեցուցանիջիր
դուք զրաւեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զրաւեցուսջի՛ր
դուք զրաւեցուսջի՛ք