Other definitions containing this entry

Զրահիմ, եցայ

cf. Զրահաւորիմ.


Voir tout

adj.

θωρακίτης, θωρηκτής thoracatus, loricatus, armatus cf. ԶՐԱՀԱՎԱՌ. զըրխլը.

Զրահաւորն նետս ոչ ընդունի. (Նեղոս.։)

Քաջն զրահաւորք. (Խոր. ՟Գ. 37։)

Զըրահաւորք՝ մկնդաւորք. (Շ. եդես.։)

Իսկ (՟Ա. Մակ. ՟Զ. 39.)

Ի զրահաւոր պատենազէն պղնձապատ վահանացն նշոյլքն զլերամբքն փայլատակէին. յն. ի վերայ ոսկի եւ պղնձի վահանաց։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զրահաւոր զրահաւորք
accusatif զրահաւոր զրահաւորս
génitif զրահաւորի զրահաւորաց
locatif զրահաւորի զրահաւորս
datif զրահաւորի զրահաւորաց
ablatif զրահաւորէ զրահաւորաց
instrumental զրահաւորաւ զրահաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զրահաւորիմ, եցայ

Voir tout