s.

cuirass;
corslet;
coat of mail, small coat of mail;
breast-plate.

ԶՐԱՀ գրի եւ ԶՐԵԱՀ, եւ ԶՐԵՀ. թ. զըրխ, զիրհ, զիրիհ. եբր. զիրէօն, զիրէան. θώραξ thorax, lorica Լանջապանակ, եւ պահպանակ մարմնոյ զօրականին, յերկաթի կամ ի պղնձի տախտակէ կամ ի վերտէ.

Զրահս վերտս զգեցեալ, եւ կշիռ զրահից նորա հինգ հազար սիկղ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Է. 5։)

Եհար զարքայն Իսրայէլի ընդ զրահսն եւ ընդ թոքառաջսն. (՟Գ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 34։)

Զգեցցի զրահս զարդարութիւն. (Իմ. ՟Ե. 19։)

Պատենազէն զրահիւքդ. (Եղիշ. ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զազրահոտ

Զազրահոտութիւն, ութեան

Զրահաբարձ

Զրահագործ

Զրահազգեստ

Զրահանք, նաց

Զրահապատ

Զրահավառ

Զրահաւոր, աց

Զրահաւորիմ, եցայ

Զրահեղեղ

Զրահեմ, եցի

Զրահետական

Զրահետ բերիմ

Զրահետ լինիմ

Զրահետ վարիմ

Զրահիմ, եցայ

Voir tout