s.

cuirass;
corslet;
coat of mail, small coat of mail;
breast-plate.

Other definitions containing this entry

Ագանիմ, ագայ, ագիր, ագուցեալ

to clothe or dress oneself, to wear, to put on;
to take lodgings, to pass the night, to sojourn, to dwell;
to stay;
զրահս, to put on a breastplate or cuirass.


Զրահավառ

cf. Զրահապատ.


Զրահաւոր, աց

cf. Զրահապատ.


Զրահիմ, եցայ

cf. Զրահաւորիմ.


Զրահետ բերիմ

cf. Զրահետ վարիմ.


Զրահետ լինիմ

cf. Զրահետ վարիմ.


Նաւ, ուց, աց

ship, vessel, boat;
cf. Նաւակ;
cf. Լաստ;
water-vessel, pitcher, urn, jar, earthen-vessel;
— քարեղէն, basin or vase of stone;
cf. Քարենաւ;
— պատերազմիկ, three benched galley, trireme;
— մեծ, line of battle-ship, man of war;
— հրձիգ, fire-ship;
— հինից, privateer, corsair;
— զօրագլխական, admiral's ship, flagship;
զրահեալ, armoured ship, armour-plated ship;
— վաճառական, merchant-man, merchant-ship, trading-vessel;
— շոգեմուղ, steam-ship, steamer;
— առագաստաւոր, sailing-boat;
— թեւճակաւոր, row-boat;
գումարտակ —ուց, fleet;
վարձ —ու, freight;
վարձել զ—, to freight or charter a vessel;
կպրով օծանել or կպրաձիւթել զ—, to tar, to careen, to caulk a ship;
կպրաձիւթող —ուց, caulker;
մտանել or ելանել, երթալ ի —, to embark, to go on shipboard, to go on board a ship, to take a shipping;
ելանել ի —է, to land, to go a-shore, to disembark;
դնել ի —, to embark, to ship, to export;
հանել ի —է, to disembark, to put a-shore, to unload goods.


Վերտ

coat of mail;
network;
զրահք —ք, cuirass, hauberk;
շապիկս —ս զգենուլ, to wear a coat of mail.


Voir tout

ԶՐԱՀ գրի եւ ԶՐԵԱՀ, եւ ԶՐԵՀ. թ. զըրխ, զիրհ, զիրիհ. եբր. զիրէօն, զիրէան. θώραξ thorax, lorica Լանջապանակ, եւ պահպանակ մարմնոյ զօրականին, յերկաթի կամ ի պղնձի տախտակէ կամ ի վերտէ.

Զրահս վերտս զգեցեալ, եւ կշիռ զրահից նորա հինգ հազար սիկղ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Է. 5։)

Եհար զարքայն Իսրայէլի ընդ զրահսն եւ ընդ թոքառաջսն. (՟Գ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 34։)

Զգեցցի զրահս զարդարութիւն. (Իմ. ՟Ե. 19։)

Պատենազէն զրահիւքդ. (Եղիշ. ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զազրահոտ

Զազրահոտութիւն, ութեան

Զրահաբարձ

Զրահագործ

Զրահազգեստ

Զրահանք, նաց

Զրահապատ

Զրահավառ

Զրահաւոր, աց

Զրահաւորիմ, եցայ

Զրահեղեղ

Զրահեմ, եցի

Զրահետական

Զրահետ բերիմ

Զրահետ լինիմ

Զրահետ վարիմ

Զրահիմ, եցայ

Voir tout