va. vn.

to speak uselessly or unjustly, to talk nonsense;
to calumniate.

ն.

ματαιόω vanum reddo, vel inaniter loquor, confingo, nugor եւ criminor Զուր բանս բարբառել. մտացածին զրոյցս յօդել. ստել. զրպարտել. բամբասել.

Զրաբանեն դոքա ձեզ (զտեսիլս, որպէս կից իմանան այլք). (Երեմ. ՟Ի՟Գ. 16։)

Որպէս ոմանք զրաբանեն. (Կոչ. ՟Բ։)

Քաղցուալիցս զնոսա զրաբանէին. (Ոսկ. գծ.։)

Զայս ամենայն զրաբանեալ խօսեցան. (Զքր. կթ.։)

Ոչ չարախօսել, ոչ զրաբանել. (Վրդն. ել.։)

Իշխանացն անգամ զհայրապետն, եւ նորա զնոսա զրաբանեալ. այսինքն զրպարտութեամբ բամբասեալ. (Սամ. երէց.։)

Զրաբանէ եւ զբերան ոսկի եւ զբասիլիոս, թէ գրեալ են եւ այլն. (Նչ. խնդ.։)

Յորժամ ի հրէիցն վասն նշան ցուցանելոյ զրաբանեալ լինէր. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զազրաբանեմ, եցի

Voir tout