vn.

to concur;
to coincide.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զուգընթանամ
դու զուգընթանաս
նա զուգընթանայ
մեք զուգընթանամք
դուք զուգընթանայք
նոքա զուգընթանան
Imparfait
ես զուգընթանայի
դու զուգընթանայիր
նա զուգընթանայր
մեք զուգընթանայաք
դուք զուգընթանայիք
նոքա զուգընթանային
Aoriste
ես զուգընթացայ
դու զուգընթացար
նա զուգընթացաւ
մեք զուգընթացաք
դուք զուգընթացայք
նոքա զուգընթացան
Subjonctif
Présent
ես զուգընթանայցեմ
դու զուգընթանայցես
նա զուգընթանայցէ
մեք զուգընթանայցեմք
դուք զուգընթանայցէք
նոքա զուգընթանայցեն
Aoriste
ես զուգընթացայց
դու զուգընթասցիս
նա զուգընթասցի
մեք զուգընթասցուք
դուք զուգընթասջիք
նոքա զուգընթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զուգընթանար
դուք մի՛ զուգընթանայք
Impératif
դու զուգընթացի՛ր
դուք զուգընթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զուգընթասջի՛ր
դուք զուգընթասջի՛ք