adj.

of thesame religion.

adj.

ὀμιότροπος similibus praeditus moribus Համակրօն. համանման վարուք եւ կարգօք.

Հաւատարիմ եւ զուգակրօն աշակերտօքն յաղօթս ապաւինեալ. (Կաղանկտ.։)

Հանդիպեցաւ Փերմեղիանոսի ... աշակերտեալ ի Կապադովկիա՝ զուգակրօն ըստ սովորութեանն. (Նիւս. ի սքանչ.։)