s.

ԶՆՆՈՒԹԻՒՆ ԶՆՆՈՒՄՆ. Զննելն, շօշափումն. խուզարկութիւն.

Չի՛ք տեսիլ հողմոյ, եւ ոչ զննութիւն օդոյ. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Ի ձեռն փորոտեացն զննմանն. (Փիլ. լին. ՟Գ. 3։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զննումն զննմունք
accusatif զննումն զննմունս
génitif զննման զննմանց
locatif զննման զննմունս
datif զննման զննմանց
ablatif զննմանէ զննմանց
instrumental զննմամբ զննմամբք