s.

judgment hall;
court of justice, tribunal.

s.

Տեղի զննութեան կամ քննութեան. դատաստանարան.

Զի՞նչ է դատաստան. որ է դատարան, եւ զննարան. զի որոնելով լինի իրք դատաստանի ի դատաւորէ քննաւորէ. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զննարան զննարանք
accusatif զննարան զննարանս
génitif զննարանի զննարանաց
locatif զննարանի զննարանս
datif զննարանի զննարանաց
ablatif զննարանէ զննարանաց
instrumental զննարանաւ զննարանաւք