adj.

cf. Զննելի;
observing, examiner.

adj.

Իբր Զննելի.

Ոչ վաղվաղակի զերեւելի եւ զննական (բնութիւնս) հաստատեաց. (Սեբեր. ՟Ա։)

Եւ իբր Զննօղ. խուզարկու.

Զննական էիցս (միտք). (Նիւս. կազմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդամազննական

Անզննական

Բնազննական

Կենդանազննական

Voir tout