va.

to spare, to save, to be careful;

vn.

to tremble, to shiver;
to throb, to palpitate.

չ. ն.

ԶՆԴԱՄ կամ ԶԸՆԴԱՄ. φείδομαι parco Խնայել՝ իբր թնդալով աղեաց գթոյն. անխայել խանդաղելով՝ ահիւ եւ զգուշութեամբ. գթասիրել. արգահատել. բանի մը կամ մեկի մը վրայ դողդղալ.

Եթէ հայրն յորդւոյն արարածս ոչ խնայեաց ... որդին զիւրսն զիա՞րդ ոչ զընդայցէ. (Եզնիկ.։) Այլ առաւել տրական խնդիր առնու իբր չէզոք.

Խնայեսցո՛ւք եւ զընդասցուք ի հոգիս մեր։ Զընդացեալ խնայեալ ի մարմինն. (Սեբեր. ՟Դ. եւ ՟Թ։)

Առ ի խնայել եւ զնդալ, եւ պահել զոգիսն յառաքինութեանց. (Փիլ. այլաբ.։)

Բազում անգամ ի բուռն անկեալ (այսինքն անկելոյ) թշնամւոյն միշտ՝ զընդայր։ Յինչս զընդայցեմք։ Յիւրեանց անձինս չկամին զընդալ։ Յաշակերտսն զընդացեալ։ Տե՛ս զիա՛րդ զընդայ ի մատնիչն. (Ոսկ. մտթ.։)

Խոյն փոխանակ տուեալ բանականին զենման, զնդալով յԻսահակ. (Լծ. ածաբ.։)

Մերթ Թնդալ սրտի ի վերահաս չարեաց.

Զընդամ զընդանաւ վհիս տղմասիգ գբոյս յերկաթս մեղաց. (Նար. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զնդամ
դու զնդաս
նա զնդայ
մեք զնդամք
դուք զնդայք
նոքա զնդան
Imparfait
ես զնդայի
դու զնդայիր
նա զնդայր
մեք զնդայաք
դուք զնդայիք
նոքա զնդային
Aoriste
ես զնդացի
դու զնդացեր
նա զնդաց
մեք զնդացաք
դուք զնդացէք
նոքա զնդացին
Subjonctif
Présent
ես զնդայցեմ
դու զնդայցես
նա զնդայցէ
մեք զնդայցեմք
դուք զնդայցէք
նոքա զնդայցեն
Aoriste
ես զնդացից
դու զնդասցես
նա զնդասցէ
մեք զնդասցուք
դուք զնդասջիք
նոքա զնդասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զնդար
դուք մի՛ զնդայք
Impératif
դու զնդա՛
դուք զնդացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու զնդասջի՛ր
դուք զնդասջի՛ք