s.

cf. Զկծանք.

cf. ԶԿԾԱՆՔ.

Առ տրտմութեան խայթումն եւ զկծումն. իսկ առ փափաքման՝ երկիւղածութիւնն (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զկծումն զկծմունք
accusatif զկծումն զկծմունս
génitif զկծման զկծմանց
locatif զկծման զկծմունս
datif զկծման զկծմանց
ablatif զկծմանէ զկծմանց
instrumental զկծմամբ զկծմամբք