va.

to calm;
to eool;
to extinguish;
— զոք առ ի վշտակցութիւն, to soften, to render compassionate.

ն.

στέλλω reprimo, remitto, minuo κατάγω deduco Ի վայր իջուցանել, ցածուցանել, առաւել՝ նմանութեամբ.

Բարկութեամբ զիջուսցես զազգս. (Ամբ. ՟Գ. 12։)

Զհեստեալ յամառութիւն զիջուցանել. (՟Գ. Մակ. ՟Ա. 13։)

Զիջուսցէ զխորհրդոցն գերապանծութեան բարձրութիւն. (Փիլ. բագն.։)

Ոչ եթէ զԱբրահամ ինչ զիջոյց ի հայրապետութենէ անտի. (Ագաթ.։)

Զամբոխեալսն բարկութեամբ եւ ամբարտաւանութեամբ զիջուցանէ ի հաշտութիւն. (Յճխ. ՟Ե։)

Մի՛ զիջուսցես զկքեալն. (Նար. ՟Ձ՟Է։)

Զիջուցաք զհպարտութիւնն։ Այս խոստումն փառաց զիջուցանէ զնա առ ի վշտակցութիւն. (Լմբ. ատ. եւ Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զիջուցանեմ
դու զիջուցանես
նա զիջուցանէ
մեք զիջուցանեմք
դուք զիջուցանէք
նոքա զիջուցանեն
Imparfait
ես զիջուցանեի
դու զիջուցանեիր
նա զիջուցանէր
մեք զիջուցանեաք
դուք զիջուցանեիք
նոքա զիջուցանեին
Aoriste
ես զիջուցի
դու զիջուցեր
նա զիջոյց
մեք զիջուցաք
դուք զիջուցէք
նոքա զիջուցին
Subjonctif
Présent
ես զիջուցանիցեմ
դու զիջուցանիցես
նա զիջուցանիցէ
մեք զիջուցանիցեմք
դուք զիջուցանիցէք
նոքա զիջուցանիցեն
Aoriste
ես զիջուցից
դու զիջուսցես
նա զիջուսցէ
մեք զիջուսցուք
դուք զիջուսցջիք
նոքա զիջուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զիջուցաներ
դուք մի՛ զիջուցանէք
Impératif
դու զիջո՛
դուք զիջուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զիջուցանիջիր
դուք զիջուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զիջուսջի՛ր
դուք զիջուսջի՛ք