adj.

mild, humble, condescending, complaisant.

adj.

Խոնարհական. զիջանելով եղեալ, ասացեալ.

Վասն այսորիկ դարձեալ զիջական. զոր ետուր ինձ ասէ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 34։)