adj.

what ? in what manner ? how ?

adj.

ԶԻ՛ՆՉՊԻՍԻ. ποῖος, ὀποῖος qualis Ո՞րպիսի. ի՞նչ կերպ.

Զի՛նչպիսի հնարիւք լուծանել կարասցուք զկապ սիրոյ. (Խոր. ՟Ա. 24։)

Զինչպիսի հնարիւք զելս իրացն գտանել կարասցեն։ Զինչպիսի հնարիւք ցուցանիցէ Աստուած. (Փարպ.։)

Որպիսի՞ ինչ չար, կամ զինչպիսի՞ ինչ վնաս առ յինէն քեզ բերաւ արդեամբք. (Յհ. կթ.։)