vn.

to be soldier, to turn soldier.

չ.

Զինուոր լինել.

Լինի նաւագործ, եւ շինօղ ... եւ զինուորանայ, եւ իշխանանայ. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։ յն. զինուոր, իշխան։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զինուորանամ
դու զինուորանաս
նա զինուորանայ
մեք զինուորանամք
դուք զինուորանայք
նոքա զինուորանան
Imparfait
ես զինուորանայի
դու զինուորանայիր
նա զինուորանայր
մեք զինուորանայաք
դուք զինուորանայիք
նոքա զինուորանային
Aoriste
ես զինուորացայ
դու զինուորացար
նա զինուորացաւ
մեք զինուորացաք
դուք զինուորացայք
նոքա զինուորացան
Subjonctif
Présent
ես զինուորանայցեմ
դու զինուորանայցես
նա զինուորանայցէ
մեք զինուորանայցեմք
դուք զինուորանայցէք
նոքա զինուորանայցեն
Aoriste
ես զինուորացայց
դու զինուորասցիս
նա զինուորասցի
մեք զինուորասցուք
դուք զինուորասջիք
նոքա զինուորասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զինուորանար
դուք մի՛ զինուորանայք
Impératif
դու զինուորացի՛ր
դուք զինուորացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զինուորասջի՛ր
դուք զինուորասջի՛ք