ն.

ԶԳԵՍՏԱՒՈՐԵՄ ԶԳԵՍՏԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ, եւ այլն. cf. ԶԳԵՑՈՒՑԱՆԵԼ.

Զեպիսկոպոսունս եւ զերիցունս զգեստաւորէր պատուական հանդերձիւք. (Ճ. ՟Ա.։)

Ոչխարն ... այն՝ որ զգեստաւորեաց զմերկութիւն Ադամայ եւ ծննդոց նորա. (Անան. ի յհ. մկ.։)

Զմեզ զգեստաւորեալ սրբութեամբ. (Խոր. հռիփս.։)

Զգեստաւորեալ զհեթանոսս առաքելական կոչմամբ եւ այլն. (Շար.։)

Ըստ սովորականին զարդու զինքն զգեստաւորեալ։ Պատուասէր զարդու զնա զգեստաւորեալ։ Որով վայելչապէս զգեստաւորեցոյց յարգանդէ աւազանին. (Յհ. կթ.։)