va.

cf. Զբաղեմ.

ԶԲԱՂԵՄ ԶԲԱՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. περισπάω distraho ἁπατάω fallo Տալ զբաղիլ. պատաղեցուցանել. արկանել ի ցնդմունս. զբաղեցնել, տարտղնել.

Այլեւ մանուկն լալով զբաղէր զնա. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Ընդէ՞ր զբաղէ սատանայ յաղօթս (այսինքն զմեզ ի ժամ աղօթից). զի ինքն սատանայ վասն այնորիկ անկաւ, զի ոչ կամեցաւ երկրպագել Աստուծոյ. (Վրք. հց. ձ։)

Զբաղեցուցանիցէ զսիրտն իւր. (Յկ. ՟Ա. 26.) թերեւս մերքն ի յն. ընթեռնուին σπάω կամ σπάττω . իսկ հասարակ օրինակն է՝ ἁπατάω որ է խաբել, պատրել։

Զբաղեցուցանէ զսիրտ իւր ի խտրանս օրինացն. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Ցանկութիւնք ճաշակման ամենայնիւ զբաղեցուցեալ զմիտս իմ խռովէ. (Եփր. աղօթք.։)

Զբաղեցուցանէ երկրաւորօքս միայն. (Խոսր.։)

Զբաղեցուցանեն զմիտս նոցա յԱստուածայինս. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զբաղեցուցանեմ
դու զբաղեցուցանես
նա զբաղեցուցանէ
մեք զբաղեցուցանեմք
դուք զբաղեցուցանէք
նոքա զբաղեցուցանեն
Imparfait
ես զբաղեցուցանեի
դու զբաղեցուցանեիր
նա զբաղեցուցանէր
մեք զբաղեցուցանեաք
դուք զբաղեցուցանեիք
նոքա զբաղեցուցանեին
Aoriste
ես զբաղեցուցի
դու զբաղեցուցեր
նա զբաղեցոյց
մեք զբաղեցուցաք
դուք զբաղեցուցէք
նոքա զբաղեցուցին
Subjonctif
Présent
ես զբաղեցուցանիցեմ
դու զբաղեցուցանիցես
նա զբաղեցուցանիցէ
մեք զբաղեցուցանիցեմք
դուք զբաղեցուցանիցէք
նոքա զբաղեցուցանիցեն
Aoriste
ես զբաղեցուցից
դու զբաղեցուսցես
նա զբաղեցուսցէ
մեք զբաղեցուսցուք
դուք զբաղեցուսցջիք
նոքա զբաղեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զբաղեցուցաներ
դուք մի՛ զբաղեցուցանէք
Impératif
դու զբաղեցո՛
դուք զբաղեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զբաղեցուցանիջիր
դուք զբաղեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զբաղեցուսջի՛ր
դուք զբաղեցուսջի՛ք