adj.

δίπτερος bipennis, binas alas habens Որոյ են երկու թեւք, կամ բազուկք.

Ամպաչու թռչնոյ երկթեւեան կենդանւոյ. (Նար. խչ.։)

Եւ մարդիկ երկթեւեանս ծնանել, եւ զայլս չորեքթեւեան. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Երկթեւեան նշանս տէրունական. (Շ. բարձր.։)