adj.

that has two apertures;
two edged, double-biting, two-bladed.

adj.

ԵՐԿԲԵՐԱՆ ԵՐԿԲԵՐԱՆԵԱՆ ԵՐԿԲԵՐԱՆԻ. եւ այլն. δίστομος geminum os habens, anceps Որոյ են երկու բերանք, կամ կողմանք, սայրք. երկսայրի. երկկողմանի.

Սուր երկբերան. (Լմբ. սղ.։)

(Լեզուքն) առաւել քան զամենայն սուր երկբերան. (Բրս. երրորդ.։)

Սուր երկբերանեան. (Յայտ. ՟Ա. 16։)

Ստրկօք երկբերանովք. (Խոր. ՟Գ. 28։)

Աման լուսնին երկբերանի է (իբր ընդունօղ եւ տուօղ զլոյս). (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկբերանեան

Երկբերանի, նւոյ

Voir tout