adj.

cf. Երկբերան.

adj.

ԵՐԿԲԵՐԱՆ ԵՐԿԲԵՐԱՆԵԱՆ ԵՐԿԲԵՐԱՆԻ. եւ այլն. δίστομος geminum os habens, anceps Որոյ են երկու բերանք, կամ կողմանք, սայրք. երկսայրի. երկկողմանի.

Սուր երկբերան. (Լմբ. սղ.։)

(Լեզուքն) առաւել քան զամենայն սուր երկբերան. (Բրս. երրորդ.։)

Սուր երկբերանեան. (Յայտ. ՟Ա. 16։)

Ստրկօք երկբերանովք. (Խոր. ՟Գ. 28։)

Աման լուսնին երկբերանի է (իբր ընդունօղ եւ տուօղ զլոյս). (Վրդն. ծն.։)