vn.

to doubt, to suspect, to hesitate, to mistrust.

cf. Երկբայանալ.

Ոչ երկբայեցան ինչ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17։)

Մի՛ երկբայեսցուք խոստմանցն. (Խոսր.։)

Առ աստուած ... է՞ր վասն երկբայիս. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Ա։)