s.

elongation, prolonging;
duration, length, prolongation;
act of going back.

cf. Յերկարաձգութիւն.

Երկարաձգութիւնն ... երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք. (Պիտ.։)

Խարխալեալ յերկարաձգութենէ ամացն. (Խոսր.։)

Ոչ աւուրց երկարաձգութեամբ. (Նար. ՟Խ՟Գ։ Մի՛ մնար ժամանակաց եւ ամաց երկարաձգութեամբ ի չարիսն. Լմբ. ժղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երկարաձգութիւն երկարաձգութիւնք
accusatif երկարաձգութիւն երկարաձգութիւնս
génitif երկարաձգութեան երկարաձգութեանց
locatif երկարաձգութեան երկարաձգութիւնս
datif երկարաձգութեան երկարաձգութեանց
ablatif երկարաձգութենէ երկարաձգութեանց
instrumental երկարաձգութեամբ երկարաձգութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յերկարաձգութիւն, ութեան

Voir tout