vn.

cf. Երկայնիմ.

չ.

Երկայն լինել. երկայնիլ. եւ Երկարիլ. երկննալ.

Երկայնացան ջիլքն. (Ճ. ՟Ա.։)

Բանն մեծանայ երկայնանալով եւ լայնանալով ըստ արտագնացական ճառին. (Փիլ. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես երկայնանամ
դու երկայնանաս
նա երկայնանայ
մեք երկայնանամք
դուք երկայնանայք
նոքա երկայնանան
Imparfait
ես երկայնանայի
դու երկայնանայիր
նա երկայնանայր
մեք երկայնանայաք
դուք երկայնանայիք
նոքա երկայնանային
Aoriste
ես երկայնացայ
դու երկայնացար
նա երկայնացաւ
մեք երկայնացաք
դուք երկայնացայք
նոքա երկայնացան
Subjonctif
Présent
ես երկայնանայցեմ
դու երկայնանայցես
նա երկայնանայցէ
մեք երկայնանայցեմք
դուք երկայնանայցէք
նոքա երկայնանայցեն
Aoriste
ես երկայնացայց
դու երկայնասցիս
նա երկայնասցի
մեք երկայնասցուք
դուք երկայնասջիք
նոքա երկայնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երկայնանար
դուք մի՛ երկայնանայք
Impératif
դու երկայնացի՛ր
դուք երկայնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու երկայնասջի՛ր
դուք երկայնասջի՛ք