s.

horse, palfrey;
saddle or riding-horse;
— քաջնթաց, pad, ambling nag, stead;
cf. Ձի.

s.

ԵՐԻՎԱՐ կամ ԵՐԻՒԱՐ. ἴππος, πῶλος equus, equuleus պ. րէհվար. Ձի ընտիր յառոյգ հասակի, սրավար, կամ պատերազմական. նժոյգ. եւս եւ Գրաստ. աղեկ ու քալուկ ձի.

Ամենայն երիվարք, եւ կառք փարաւոնի, եւ հեծեալք նորա. (Ել. ՟Ժ՟Դ. եւ ՟Ժ՟Ե։)

Փոխանակեսցուք ... երիվարս ընդ երիվարացն. (՟Գ. Թագ. ՟Ի. 25։)

Երիվար արքունի. (Եսթ. ՟Զ. 9։)

Իսկ (Դատ. ՟Ե. 10.)

Հեծեալք յերիվարս ի մէջօրէի եւ սպիտակաց». եբր. եւ յն. յէշս մատակս. լտ. յէշս։

Եւ ոչ յերիվարս ձիոց նստել. (Կանոն.։)

Միաձիօք առնել զնահատակութիւնսն՝ երիվարօք. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Որոյ զհետ չոգան երիվարուքն». տպ. երիվարիւքն. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Նմանութեամբ ասի.

Առաքեցեր զերիվարս քո քարոզս աշխարհի. եւ այլն. (Շար.։)

Ոտք՝ որ եղեն երիվար շինութեան եւ խաղաղութեան. (Յճխ. ՟Ի։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երիվարաբոյծ

Երիվարական

Երիվարաշատ

Երիվարեմ

Երիվարութիւն, ութեան

Չորեքերիվարեան

Voir tout