s.

heifer, young cow;
fit, wife, spouse.

s.

δάμαλις vitula, juvenca βοῦς bos Էգ որթ արջառոյ չափահաս. նոր կով, երինճ, մենծցած հորթ, պզտի կով.

Երինջ երեմեան. (Ծն. ՟Ժ՟Է. 9։)

Երինջ մի յարջառոց։ Ի վերայ գլխոյ երնջուն (կամ երնջոյն). (Օրին. ՟Ի՟Ա. 3. եւ 6։)

Արար երկուս երինջս ոսկիս ... զոհել երնջոցն. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 28. 32։)

Որթոյն երկիր եպագ, եւ երնջուցն զոհեաց. (Եղիշ. դտ.։)

Որպէս Կով՝ ըստ յն.

Եօթն երինջք ... առ այլ երնջովքն. (Ծն. ՟Խ՟Ա. 2=27։)

Երինջս անդրանկածինս. (՟Ա. Թագ. ՟Զ. 7=14։)

Նմանութեամբ, որպէս Հարսն, կին.

Եթէ ոչ ճնշեալ էր զերինջն իմ, ոչ գտանէիք զառասպելն իմ. (Դատ. ՟Ժ՟Դ. 18։)

Զի եթէ ոչ արօրադիր արարեալ էր ձեր իմով երնջաւն, ոչ էր գտեալ ձեր զառարկուածն իմ. (Փիլ. սամփս.։)