s.

wedge, peg, stake;
bolt, square bolt, iron-pin.

s.

σφήν cuneus գրի եւ իբրեւ ռմկ. Իրիթ. Սեպ. երկաթ կամ փայտ տափարակ յանգեալ ի սայր սուր. չիվի, գամա.

Հերձեալ փայտ մեծ, եւ եդեալ սեպս, ասէ ցառիւծ եւ ցսայլսն, օգնեցէ՛ք ինձ պատառել զփայտս. դի՛ք իւրաքանչիւր զձեռս ի ներքս, եւ ձգեցէ՛ք. եւ իբրեւ եդին, ոստոյց զերիթսն, եւ մնացին անլոյծ. (Մխ. առակ. ՟Ձ՟Զ։)

Ա՛ռ ի յամուր փայտէ, եւ սրէ՛ իրիթ, եւ նովաւ ճեղքէ՛ (Վստկ.։)

ԵՐԻԹ ՈՒՌ. Ճիւղ սրեալ որպէս երիթ, եւ մխեալ յայլ ոստ իբրեւ ի պատուաստ.

Վարիցի առ արմատովք երիթ ուռն, եւ մտանիցէ ի սիրտ ծառոյն. (Վեցօր. ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երիթամածեալ

Երիթանամ, ացայ

Երիթացեալ

Voir tout