vn.

to sink down, to waste, to be consumed, to grow lean.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես երիթանամ
դու երիթանաս
նա երիթանայ
մեք երիթանամք
դուք երիթանայք
նոքա երիթանան
Imparfait
ես երիթանայի
դու երիթանայիր
նա երիթանայր
մեք երիթանայաք
դուք երիթանայիք
նոքա երիթանային
Aoriste
ես երիթացայ
դու երիթացար
նա երիթացաւ
մեք երիթացաք
դուք երիթացայք
նոքա երիթացան
Subjonctif
Présent
ես երիթանայցեմ
դու երիթանայցես
նա երիթանայցէ
մեք երիթանայցեմք
դուք երիթանայցէք
նոքա երիթանայցեն
Aoriste
ես երիթացայց
դու երիթասցիս
նա երիթասցի
մեք երիթասցուք
դուք երիթասջիք
նոքա երիթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երիթանար
դուք մի՛ երիթանայք
Impératif
դու երիթացի՛ր
դուք երիթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու երիթասջի՛ր
դուք երիթասջի՛ք