adj.

of three thousand.

adj.

Ուր գոյ թիւ երից հազարաց.

Երեքհազարեան եւ հինգ հազարեան ժողոդք (հաւատացելոց). (Ոսկ. մ. ՟Ա. 21. յն. երեք հազարքն եւ հինգ հազարքն։)