va.

to triple;
to make triple.

ն.

τριπλασιάζω, τρισσεύω, τρισσόω triplico, triplum facio, tertio facio Երեքկին առնել զիմն պարզ, կամ զնոյն գործ, կամ զտեւողութիւն. երիցս կրկնել. իրեք անգամ, եւ իրեք խաթ ընել.

Առի չուան, եւ երեքկնեցի. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Երեքկնեցից փքնօք. (՟Ա. Թագ. ՟Ի. 20։)

Երեքկնեցիցն՝ ձգեցից է երիցս անգամ. (Կիւրղ. թագ.։)

Երեքկնեցէք (արկանել զջուր), եւ երեքկնեցին. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 34։)

Երեքկնեաց (զյաղթութիւն) ի ստադին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Յորժամ այլ իմն օր ըստ շարունակութեան գրեթէ երեքկնի՛. (Դիոն. թղթ.։)

ԵՐԵՔԿՆԵԼ. Երրորդել զնոյն բան.

Կրկնէ եւ երեքկնէ զնոյն բան. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Կրկնեա՛ եւ երեքկնեա՛ զդոյն վկայութիւն. (Մամբր.։)

Երեքկնէր եւ չորեքկնէր զանսուտ երդումն. (Եղիշ. ՟Բ։)

Երեքկնէ զօգտակար պաղատանս. (Լմբ. սղ.։)

Դարձեալ երեքկնեցի ի նոյն բուրաստան ընթ երցուածոցն. (Արշ.։)

Երեքկնեցաւ ձեռագիրն. (Վրդն. ել.։)