adj.

ԵՐԵՄԵԱՆ ԵՐԵՄԵՆԻ. τριετής, τριετίζων, -ζούσα triennis, tres annos natus Երեքամեայ. եռամեայ. երից ամաց. իրեք տարու կամ տարուան.

Երինջ երեմեան, եւ քօշ երեմեան, եւ խոյ երեմեան. (Ծն. ՟Ժ՟Ե. 9։ Ես. ՟Ժ՟Ե. 5։)

Ել ընդ նմա ի սելով երեմենեաւ զուարակաւ. (՟Ա. Թագ. ՟Ա. 24։)

Յերեմենից եւ ի վեր. (՟Բ. Մնաց. ՟Լ՟Ա. 16։)

Երեմեան լինի, ոտնափոխեսցի. (Գանձ.։)

Զուարակօք երեմենիւք. (Մեկն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երեմենի երեմենիք
accusatif երեմենի երեմենիս
génitif երեմենի երեմենեաց
locatif երեմենւոյ երեմենիս
datif երեմենւոյ երեմենեաց
ablatif երեմենւոյ երեմենեաց
instrumental երեմենեաւ երեմենեաւք