adj.

of the evening;
— պաշտօն, vespers.

cf. ԵՐԵԿՈՐԵԱՅ. իբր ածակ. իրիկուան.

Ի նուագ գոհութեան երեկորեան պաշտաման. (Նար. ՟Ղ՟Գ. (որ եւ ռմկ. երեկոյեան ժա՛մ ասի)։ Տե՛ս եւ երեկորնեայ, ըստ ՟Բ նշ։)