va.

to make swear;
— զդեւս, to conjure, to adjure, to exorcise.

ն.

ὀρκίζω, ἑξορκίζω adjuro, juramento obstringo, sacramentum adigo Տալ ումեք երդնուլ. երդուընցնել.

Երդմնեցոյց զիս։ Երդմնեցուսցէ զնա քահանայն։ Ո՞չ երդմնեցուցի զքեզ ի տէր։ Երդմնեցուցանեմ զքեզ յաստուած կենդանի։ Քաւեալ եմք մեք յերդմանէդ, զոր երդմնեցուցեր զմեզ.եւ այլն։

Երդմնեցուցանի յաբրահամէ ծառայն. (Նիւս. երգ.։)

Առանձին առմամբ յեկեղեցական կարգի՝ է Յանուն աստուծոյ սաստել այսոց պղծոց.

Իշխանութիւն ունի ... կէս սարկաւագն զերդմնեցուցանելն. (Լմբ. պտրգ.։)

Եւ Դիւթել վհկաց ի ձեւ երդման.

Պանիր իմն երդմնեցուցանեն, եւ տան ծամել. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երդմնեցուցանեմ
դու երդմնեցուցանես
նա երդմնեցուցանէ
մեք երդմնեցուցանեմք
դուք երդմնեցուցանէք
նոքա երդմնեցուցանեն
Imparfait
ես երդմնեցուցանեի
դու երդմնեցուցանեիր
նա երդմնեցուցանէր
մեք երդմնեցուցանեաք
դուք երդմնեցուցանեիք
նոքա երդմնեցուցանեին
Aoriste
ես երդմնեցուցի
դու երդմնեցուցեր
նա երդմնեցոյց
մեք երդմնեցուցաք
դուք երդմնեցուցէք
նոքա երդմնեցուցին
Subjonctif
Présent
ես երդմնեցուցանիցեմ
դու երդմնեցուցանիցես
նա երդմնեցուցանիցէ
մեք երդմնեցուցանիցեմք
դուք երդմնեցուցանիցէք
նոքա երդմնեցուցանիցեն
Aoriste
ես երդմնեցուցից
դու երդմնեցուսցես
նա երդմնեցուսցէ
մեք երդմնեցուսցուք
դուք երդմնեցուսցջիք
նոքա երդմնեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երդմնեցուցաներ
դուք մի՛ երդմնեցուցանէք
Impératif
դու երդմնեցո՛
դուք երդմնեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու երդմնեցուցանիջիր
դուք երդմնեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու երդմնեցուսջի՛ր
դուք երդմնեցուսջի՛ք